1. Dane kontaktowe Smart to: Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73,
00-834 Warszawa;

2. Smart przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu z Panią/Panem w związku z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza w celu uzyskania dostępu do produktów demonstracyjnych oferowanych przez Smart (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Smart, tj. kontakt z osobami zainteresowanymi współpracą ze Smart), w celu udostępnienia Pani/Panu produktów demonstracyjnych oferowanych przez Smart (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes Smart w postaci ustalenia, obrony
i dochodzenia roszczeń).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Smart w zakresie świadczenia usług e-learningowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym partnerom współpracującym ze Smart w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Smart;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku
o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

5. Są Państwo uprawnieni do żądania od Smart dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych – prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest warunkiem skontaktowania się z Panią/Panem oraz udostępnienia Pani/Panu produktów demonstracyjnych a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt
z Panią/Panem i udostępnienie Pani/Panu produktów demonstracyjnych;

6. Nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Smart informuje, że:

Dolineo

Katalog szkoleń
Blog
Regulamin
Polityka prywatności
logo dolineo - nie można wyświetlić obrazu

kontakt@dolineo.com

tel. +48 22 854 20 60

00-834 Warszawa, ul. Pańska 73